กองกฎหมาย


 

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

2. กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบ

3. กลุ่มงานคดีและวินัย

4. กลุ่มงานนิติกรรมและสัญญา