กองกลาง


 

1. กลุ่มงานช่วยอำนวยการนักบริหาร

2. กลุ่มงานสารบรรณ

4. กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

5. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

      ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สป.ดศ.

6. กลุ่มงานการเงินและบัญชี

7. กลุ่มงานพัสดุและทรัพย์สิน

      เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจ้าง