กองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ


 

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

2. กลุ่มงานสนับสนุนงานสืบสวนคดีความมั่นคง

3. กลุ่มงานสนับสนุนสืบสวนคดีทางเศรษฐกิจและสังคม

4. กลุ่มงานปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

5. กลุ่มงานความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

6. กลุ่มงานวิเคราะห์และพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

7. กลุ่มงานประสานงานด้านกฎระเบียบ

8. กลุ่มงานส่งเสริมและป้องกันการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ