คำรับรองปฏิบัติราชการประจำปี
 
คำรับรองปฏิบัติราชการฯ
คำรับรองฯ ทก.
คำรับรองฯ สป.ทก.
- ประจำปี 2559

- ประจำปี 2558

- ประจำปี 2557

- ประจำปี 2556

- ประจำปี 2555

- ประจำปี 2554

- ประจำปี 2553

- ประจำปี 2552

- ประจำปี 2551

- ประจำปี 2550

- ประจำปี 2549

 

สรุปผลการประเมินตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี
 
ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการฯ

Download

- ประจำปี 2557 ทก.

- ประจำปี 2557 สป.ทก.

- ประจำปี 2556 ทก.

- ประจำปี 2556 สป.ทก.

- ประจำปี 2555 ทก.

- ประจำปี 2555 สป.ทก.

- ประจำปี 2554

- ประจำปี 2553

- ประจำปี 2552

- ประจำปี 2551

- ประจำปี 2550

- ประจำปี 2549