เลขที่ 120 ม.3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

E-MAIL : pr@mdes.go.th
โทรศัพท์ : 02-141-6747
FAX : 02-143-8019