มาตรฐานโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

มาตรฐานโดยหน่วยงานภายใต้สังกัด

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)

สำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

มาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์