นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 
นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์
ผู้ช่วยรัฐมนตรี
 
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
 
น.อ. สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์
โฆษกกระทรวงฯ
นายจักรวี วิสุทธิผล
ประจำสำนักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี ในบังคับบัญชา
ของรัฐมนตรีว่าการ
นางสาวนพวรรณ หัวใจมั่น
ประจำสำนักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี ในบังคับบัญชา
ของรัฐมนตรีว่าการ
 
 
 
สำนักงานปลัดกระทรวง
นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย
นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 
รองปลัดกระทรวงฯ
 
รองปลัดกระทรวงฯ
 
นางคนึงนิจ คชศิลา
ผู้ตรวจราชการกระทรวง ฯ
 
ผู้ตรวจราชการกระทรวง ฯ
 
ผู้ตรวจราชการกระทรวง ฯ
 
ผู้ช่วยปลัดกระทรวง ฯ
 
ที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร
 
ที่ปรึกษาด้านต่างประเทศ
ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด
คลิกที่ชื่อหน่วยงานเพื่ออ่านรายละเอียด