ศูนย์ขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม


 

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

2. กลุ่มงาานส่งเสริมและผลักดันการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

3. กลุ่มงานสนับสนุนวิเคราะห์ข้อมูลด้านดิจิทัล