ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


 

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

2. กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร

3. กลุ่มงานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

4. กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ

5. กลุ่มงานบริหารด้านความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร