สิ่งพิมพ์เผยแพร่
 
หน้าปก ดาวน์โหลด

APT Report on the Best Practice of
Connectivity Netpracharat

รายงานประจำปี 2560

คู่มือการใช้ตราสัญลักษณ์ปีท่องเที่ยววิถีไทย Amazing Thailand Tourism Year 2018

รวมกฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2560

บทความทางวิชาการเกี่ยวกับคำพิพากษาศาลปกครองที่น่าสนใจ

คู่มือปฏิบัติตามกระบวนการมาตรฐานซอฟต์แวร์ ISO/IEC 29110 สำหรับหน่วยงานภาครัฐ

1. แผนพัฒนาโครงข่ายสื่อสารบรอดแบนด์แห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

2. รายงานผลการศึกษาสถานภาพตลาดและโครงข่ายสื่อสารบรอดแบนด์ในปัจจุบันของประเทศไทย โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อออกแบบสถาปัตยกรรม โครงข่ายสื่อสารบรอดแบนด์แห่งชาติ

3. รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อออกแบบสถาปัตยกรรม โครงข่ายสื่อสารบรอดแบนด์แห่งชาติ

รายงานการพิจารณาศึกษามาตรการการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

มาตรการในการลดการแพร่กระจายเนื้อหา
อันไม่เหมาะสม บนสื่อสังคมออนไลน์สำหรับภาครัฐ

หนังสือทำธุรกรรมทางการเงินผ่าน Smartphone อย่างไร ให้ปลอดภัย(ฉบับปรับปรุง)

กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามมาตรฐาน ISO/IEC 29110

Open Data Handbook(ฉบับภาษาไทย)

คู่มือการตรวจรับผลิตภัณฑ์ไอซีทีภาครัฐ

คู่มือการเขียนข้อกำหนดในการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ไอซีทีภาครัฐ

 คู่มือการเลือกใช้บริการ Cloud Comuputing

 ทำธุรกรรมทางการเงินผ่าน Smartphone
อย่างไรให้ปลอดภัย
กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ของประเทศไทย ict2020
1. แผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผลการดำเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘

2. แผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผลการดำเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ (ฉบับสมบูรณ์)

3. บทสรุปผู้บริหาร แผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผลการดำเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘
 

 รู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์