เปิดสายด่วน 1212 รับแจ้งเบาะแสเว็บไซต์ไม่เหมาะสม   
ตลอด 24 ชั่วโมง
หรือ e-mail :
1212@mdes.go.th  
โดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม