ท่านสามารถเข้าสู่ภายในอาคารเพื่อมายังกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ ดังนี้

แผนที่ไปกระทรวงไอซีที
เข้าทางชั้น 1 อาคารรัฐประศาสนภักดี
แผนที่ไปกระทรวงไอซีที ชั้น 2
เข้าทางชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี